"; echo "\nNavigation\n\n"; while($item = fgets($fp)) { $parts = explode(";", $item); echo "\n\n\n\n"; echo "\n$parts[0]\n\n"; } echo "\n"; fclose($fp); } PHP?>
Kent Ruuth Konsult AB

Specialist inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm.

Jag gör klassningsplan och besiktigar installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden. Områdena indelas i zoner beroende på hur ofta de förekommer.

Jag utför företagsanpassade utbildningar inom området klassning av explosionsfarliga områden, elinstallationer och mekaniska installationer för såväl specialister som skall ansvara för installationer som personal som endast i undantagsfall kommer i kontakt med dessa områden. Se vidare under utbildning.

Rådgivning vid val av elektrisk och mekanisk utrustning för installation i explosionsfarlig miljö.


Kent Ruuth Konsult
ATEX
Begreppen ATEXklassning, ATEXzoner och Dammklassning kommer från ATEXdirektivet. ATEX betyder Atmosfär explosiv eller som vi på svenska skriver Explosionsfarliga områden. Direktiven gäller för installationer i riskområden (produktdirektivet) och att arbetsmiljön (minidirektivet).

Klassningsplaner skall utföras på grund av att minidirektivet införts genom att föreskrifterna SRVFS 2004:7 och AFS 2003:3 getts ut. Föreskrifterna kräver att en utredning om explosionsfaran skall utföras om man hanterar ämnen med explosionsfarliga egenskaper.
SRVFS 2004:7 gäller för explosionsfarliga områden med Gas, Ånga och Dimma.
AFS 2003:3 gäller för explosionsfarliga områden med damm.

Produktdirektiven är införda i Sverige genom att föreskrifterna AFS 1995:5 (för mekanisk utrustning) och ELSÄKFS 1995:6 (för elektrisk utrustning) getts ut. Utrustning som installeras i explosionsfarliga områden skall vara godkända för dessa områden och märkta så att det framgår för vilket område de kan användas i.

Jag är ordförande i SEK TK 31 Elektrisk utrustning i explosionsfarliga områden. Där tar vi fram standarder för hur man skall klassa riskområden för Gas, Ånga, Dimma och Damm. Vi tar även fram standarder om hur installationer skall installeras, besiktigas och hur de får lov att repareras. Det finns cirka 50 standarder inom detta område.

Jag är ledamot i SIS TK 112 Mekanisk utrustning i explosionsfarliga områden. Där tar vi fram standarder för hur mekanisk utrustning skall tillverkas och hur olika ämnen skall provas. Det finns cirka 50 standarder varav cirka 30 är klara.

Adresser:

AFS 1995:5
ELSÄK-FS 1995:6
SIS
SEK


kent.ruuth@exkonsult.se tel. 0703191540
Design och programmering: Magnus Staehelin